Registratie

Voorwaarden voor registratie

 • Een succesvol afgelegd credentialling examen.
 • Bij onderzoek en de behandeling van de patiënt dient er nauwgezet gewerkt te worden volgens de MDT McKenzie methode met gebruik van de assessmentformulieren. Indien u hier geen gebruik van maakt, moet de MDT McKenzie methodiek terug te vinden zijn in het behandeldossier.
 • De geregistreerde dient in 3 jaar tijd minimaal 10 punten te behalen middels uitvoering van een of meerdere activiteiten uit onderstaande lijst. Deze activiteiten dragen bij tot verdieping en verbreding van kennis betreffende MDT. Dit puntensysteem is niet hetzelfde als die van het KNGF of het Keurmerk Fysiotherapie.
 • De activiteiten dienen voorafgaand aan de (opeen-) volgende registratieperiode van 3 jaar gevolgd te zijn.
 • De geregistreerde dient zelf zorg te dragen voor continuering van zijn of haar registratie.
 • De geregistreerde dient de kosten voor het lidmaatschap, € 38.50 per jaar, te voldoen.
 • De registratieperiode van 3 jaar begint met onmiddellijke ingang na het insturen van het registratieformulier. Bij de eerste helft van het jaar (jan. - juni) met terugwerkende kracht, de tweede helft (juli - dec.) betaald vanaf 1 januari daaropvolgend.
 • Indien de geregistreerde niet aan de voorwaarden voldoet, zal deze, na 1 keer schriftelijk door het MIB hiervan op de hoogte te zijn gebracht, verwijderd worden uit het register en tevens van de website. Er zal dan geen teruggave van (een deel van) de reeds betaalde registratiekosten plaats vinden. Na een waarschuwing van het MIB is er een mogelijkheid om binnen 3 maanden een activiteit (zie de hieronder beschreven activiteiten) te ondernemen om in het nieuwe jaar weer opnieuw ingeschreven te staan.
 • Indien de geregistreerde, na te zijn verwijderd, weer opgenomen wenst te worden in het register zal diegene opnieuw een activiteit moeten ondernemen en gelden vervolgens weer dezelfde voorwaarden voor registratie.

Activiteiten voor herregistratie

(vereist zijn 10 punten per 3 jaar)

Activiteiten voor herregistratie
* Toegevoegde voorwaarden:

 • Indien u een lezing of voordracht houdt op een symposium of congres, is de presentatie altijd door u zelf gemaakt. Om in aanmerking te komen voor herregistratiepunten dient de presentatie vooraf bij de registratiecommissie worden aangeboden ter controle m.b.t. de inhoud over MDT McKenzie -methode.
 • Voor het geven van een informatieavond voor huisartsen of paramedici over MDT McKenzie kan gekozen worden tussen de door het MIB ter beschikking gestelde presentatie of zelfgemaakte presentatie. De presentatie gemaakt door het MIB is aan te vragen bij de registratiecommissie (register@mckenzie.nl). Zelfgemaakte presentatie dient vooraf aan de registratiecommissie worden voorgelegd ter inzage en beoordeling van kwaliteit en correctheid.
 • Er moet bewijs overlegd kunnen worden dat de presentatie daadwerkelijk is gegeven d.m.v. een presentielijst van de mensen die de avond hebben bijgewoond, een foto die gemaakt is tijdens de presentatie of een verslag van de voorzitter/notulist.